Jubileusz 600-lecia

JUBILEUSZ 600-LECIA ISTNIENIA NASZEJ PARAFII


5 sierpnia 2007 roku o godz. 16.00 na naszym cmentarzu parafialnym, przy Ks. Biskup Stefan Siczek odprawił uroczystą Mszę św. rozpoczynającą dziesięcioletnie przygotowania całej parafii do przeżycia jubileuszu 600-lecia jej istnienia. W homilii Ks. Biskup ukazał duchową drogę przygotowania jako pielgrzymkę w kierunku dobra, które każdego dnia może stawać się jeszcze większym dobrem. Na zakończenie Eucharystii zostały poświęcone egzemplarze Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, które nabyły rodziny z całej parafii - 370 egzemplarzy. Ta księga będzie materiałem źródłowym przygotowań od strony duszpasterskiej. Przez 10 lat, w ostatnią niedzielę miesiąca od września do czerwca będą głoszone kazania katechizmowe - pierwsze 30 września 2007r.

We wrześniu 2007 roku została poświęcona nowa droga wraz z parkingiem przy cmentarzu, która prowadzi w stronę Gulinka. Nadano jej nazwę Alei 600-LECIA.

Boże, Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy tobie służą, i Ojcowską Opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Błogosław wszystkich, którzy będą przejeżdżali tą drogą. Swoją łaską uprzedzaj ich kroki, bądź z nimi w drodze, broń ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Kamień I - Wiek XV


Aleja 600-lecia, droga naszej historii, droga pokoleń, które już odeszły i pokoleń, które przyjdą, aby historię czytać i historię tworzyć.

Nasze pokolenie stawia znaki, kamienie z naszych pól. Będą cichymi świadkami kolejnych wieków, będą mówiły o ludziach i wydarzeniach.

Dziś cofamy się do wieku XV. Pochylamy się nad największymi wydarzeniami tamtych lat. O tym wieku będzie po wsze czasy przypominał obelisk pierwszy.

Świat tamtego okresu poszerzył skalę map kontynentów. Wędrowiec Krzysztof Kolumb całkiem przypadkiem dociera przez ocean do tzw. Nowych Indii. Ta morska wyprawa na wieki zaowocowała odkryciem Ameryki.

Polska ludzi i wydarzeń XV wieku to przede wszystkim bohaterstwo rycerstwa i zwycięska bitwa pod Grunwaldem... Kiedy Ameryka została odkryta, a rycerstwo polskie okazało się silniejsze od krzyżackiej potęgi, tu, na naszej ziemi, na południe od środkowego biegu Radomki, powstaje parafia Kościoła Rzymskokatolickiego.

Została ona erygowana w dniu 1 sierpnia 1417r. Pierwszy drewniany modrzewiowy kościół funduje dziedzic Zakrzewa, Andrzej herbu Lewart, syn Spytka Kolczka. Nowowystawiony kościół opatrzony został wieloma tytułami: ku czci św. Andrzeja, Zwiastowania NMP, Św. Jana Ewangelisty i innych świętych. Kościół miał dwóch kolatorów - dziedzica Zakrzewa i dziedzica Gulinka.

Modlimy się w tym miejscu za wszystkich ludzi tamtych . Bogu dziękujemy za ich wiarę i umiłowanie

ojczyzny. Ich ciała przyjęła ziemia, oby ich dusze kosztowały wiecznej szczęśliwości.

 

Kamień II - Wiek XVI


Dziś, tu, przed tym kamieniem-obeliskiem - a jednocześnie świadkiem przywołujemy wiek XVI. Ludzie opływali już kulę ziemską, docierali do najdalszych jej zakątków. W sztuce dominował renesans, a wielcy odkrywcy pragnęli zrealizować odwieczne marzenia, aby oderwać się od powierzchni ziemi i unosić się powietrzu niby legendarny Ikar.


Świat: Był rok 1517 i reformatorskie tezy Marcina Lutra. Chrześcijaństwo przeżywało drogę rozejścia na wyznanie rzymskokatolickie oraz liczne wyznania protestanckie. Szczególnym wyrazem nowej dyscypliny w Kościele katolickim był Sobór Trydencki 1545 -1563 i jego postanowienia.


Polska: Polska Jagiellonów ubogacona więzami z sąsiednimi krajami staje się dla Europy znakiem jednoczenia się narodów. To w 1569 r. na zamku w Lublinie dochodzi do podpisania Unii Lubelskiej, w wyniku której tworzy się Rzeczpospolita Obojga Narodów -- Polaków i Litwinów. To nowa droga ukazana dla krajów skłóconej i pochłoniętej wojnami Europy Zachodniej.


Zakrzew: Wraz ze zmieniającymi się właścicielami Zakrzewa przybywa na naszą ziemię echo podziału Kościoła. Podlodowscy przyjmują na krótki czas wiarę wyznania kalwińskiego. W 1552 r. Biskup Andrzej Zebrzydowski na nowo potwierdza erygowanie i powrót parafii zakrzewskiej do wspólnoty wyznania rzymskokatolickiego.


Niech ten kamień upamiętniający tamten czas, ludzi i wydarzenia będzie świadkiem zegara historii, w który wpisują się kolejne pokolenia ludzkich istnień.

Módlmy się za ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, aby Bóg za dobro im wynagrodził, a słabości przebaczył.

Kamień poświęcony przez ks. proboszcza Romana Adamczyka 12.09. 2010 w IV roku przygotowania do Jubileuszu.

 

Kamień III - Wiek XVII


W piątym roku przygotowania do Jubileuszu 600-lecia naszej parafii przenieśmy się w wiek XVII.

Galileusz odkrywa kolejne tajemnice gwiazd i planet. Kartezjusz- wybitny teolog i filozof- ogłasza słynne twierdzenie „myślę, więc jestem". Badacze z różnych dziedzin nauki prezentują nowe wynalazki i odkrywają nieznane dotąd prawa natury. W sztuce i architekturze zaczyna królować barok. Utwory Jana Sebastiana Bacha poruszają serca, a budowane piękne, bogato zdobione kościoły zachwycają oczy ówczesnych ludzi.


Świat: W Ameryce trwa intensywna kolonizacja terytoriów Indian, w Chinach, po najeździe Mongołów, upada wspaniała dynastia Ming. Na starym kontynencie wiek XVII to niemal sto lat nieustannych wojen. Przez 30 lat walczą przeciw sobie protestanci i katolicy ze wszystkich narodów zachodniej i środkowej Europy. Kolejne lata są wypełnione obroną zachodniej cywilizacji przed Moskwą, Turcją, Tatarami i Kozakami.


Polska: Polska Wazów i królów elekcyjnych nie jest już tak silna jak w poprzednich wiekach, ale mimo wielu najeźdźców, odnosi jednak spektakularne zwycięstwa, kiedy Żółkiewski zwycięża pod Kłuszynem rosyjskiego cara, a Jan Sobieski broni chrześcijańskiej Europy przed islamem, pokonując armię turecko-tatarską pod Wiedniem. Przykład bohaterstwa i wytrwałości dają obrońcy Zbaraża, oblężeni przez Kozaków i Jasnej Góry obleganej przez Szwedów, którzy jak „potop" rozlali się po całej naszej Ojczyźnie. Obrona klasztoru jest przełomowym momentem w wojnie polsko-szwedzkiej, a król Jan Kazimierz, dziękując za to Maryi, czyni Ją Królową Korony Polskiej i składa uroczyste śluby przed Jej obrazem w katedrze lwowskiej


Zakrzew: W 1612 roku Jerzy Podlodowski, dziedzic Zakrzewa buduje nowy, również drewniany kościół. Do kościoła należy też szkoła, wybudowana w tym samym czasie przy drodze do cmentarza kościelnego. Długie lata rozwoju gospodarczego wsi przerywa potop szwedzki. Mimo bohaterskiego sprzeciwu mieszkańców maszerująca wojska sieją spustoszenie.


Stawiamy ten kamień, znak naszej pamięci i wdzięczności ludziom, którzy w siedemnastym stuleciu tworzyli historię świata, Polski i naszej małej Ojczyzny.

Niech Bóg wynagrodzi dobro, które czynili i obdarzy ich wiecznym szczęściem w niebie.

 

Kamień IV - Wiek XVIII


W szóstym roku przygotowania do Jubileuszu 600 --lecia naszej parafii wspominamy wiek XVIII.

I w tym stuleciu, podobnie jak w poprzednim, nowe granice państw ustala się w wyniku wojen. Umacniają się monarchie absolutne. Pojawia się nowy nurt filozoficzny - Oświecenie. Oświecony, czyli wyzwolony z wszelkich więzów rozum ludzki ma być światłem rozjaśniającym drogę do poznania prawdy.


Świat: Epoka ta przyniosła wiele przełomowych wydarzeń. W Ameryce Północnej niedawne kolonie angielskie wywalczyły wolność, tworząc Stany Zjednoczone i ogłaszając Deklarację Niepodległości, która miała charakter uniwersalny, była apelem do całej ludzkości. Uważała, że ludzie są stworzeni przez Boga równymi sobie i każdy ma prawo do życia, wolności i poszukiwania szczęścia. We Francji, po zdobyciu Bastylii wybuchła Wielka Rewolucja. Pod hasłami: „wolność, równość i braterstwo" obaliła monarchię, wymordowała tysiące ludzi, przede wszystkim duchownych i zwolenników króla.


Polska: Polska XVIII wieku to rządy ostatnich czterech królów i rozkład społeczno-polityczny państwa. Po I rozbiorze próbowano ratować Rzeczpospolitą Obojga Narodów, uchwalając na Sejmie Czteroletnim Ustawę Rządową w dniu 3 maja 1791 r. Miała być drugą w świecie, po amerykańskiej, nowoczesną, spisaną konstytucją. Przetrwała tylko 14 miesięcy, a jej istnienie wywołało wrogość sąsiadów, co w konsekwencji doprowadziło do kolejnych rozbiorów. 24 października 1795r Polska przestała istnieć na mapie Europy.


Zakrzew: W latach 1770- 1776 z inicjatywy ks. Łukasza Falkiewicza, ówczesnego proboszcza parafii wybudowano trzeci kościół z kamienia i cegły, kryty dachówką. Ufundowany przez Stefana Ksawerego wraz z małżonką Ludwiką z Kruszyńskich Korwinów Kochanowskich, został wyposażony w trzy ołtarze i organy. Poświęcony przez ks. Andrzeja Ziółkowskiego, proboszcza cerkiewskiego czekał na konsekrację 146 lat.


Stawiamy ten kamień, znak naszej pamięci i wdzięczności ludziom, którzy w osiemnastym stuleciu tworzyli historię świata, Polski i naszej małej Ojczyzny. Niech Bóg wynagrodzi dobro, które czynili i obdarzy ich wiecznym szczęściem w niebie.

 

Kamień  V - Wiek XIX


W siódmym roku przygotowań do Jubileuszu  600-lecia naszej parafii wspominamy wiek XIX. Nazwano go wiekiem „pary i elektryczności". Bo to one właśnie przyczyniły się do rewolucyjnych zmian we wszystkich dziedzinach życia: w przemyśle, rolnictwie , nauce, kulturze czy polityce.


Świat: Wojny napoleońskie rozbudziły dążenia niepodległościowe ludności krajów europejskich. Ruchy narodowe w okresie tzw. „Wiosny Ludów" zapoczątkowały procesy zjednoczeniowe swoich ojczyzn. Manifest Komunistyczny Marksa i Engelsa staje się programem rewolucjonistów. Tymczasem w Ameryce Północnej trwa wojna między Stanami Północnymi i Południowymi, która doprowadza do zniesienia niewolnictwa.


Polska: XIX stulecie w Polsce to okres zaborów i walki o niepodległość. To czasy narodowych powstań, krwawo tłumionych przez zaborców, czasy ciągłej, nieustającej walki z rusyfikacją i germanizacją. Mimo to, Polacy zachowali swój język, swoją wiarę , zwyczaje i tradycję.


Zakrzew: Po niemal 100 latach istnienia świątynia wymagała generalnego remontu. Zapoczątkował go w latach 60-ych  nowy proboszcz zakrzewski ks. Franciszek Słapczyński. Wyłożono nową posadzkę, odnowiono ołtarze, ambonę i ściany, a także zakupiono do bocznych ołtarzy nowe obrazy św. Antoniego i Matki Boskiej. Kolejnemu proboszczowi ks. Adolfowi Machnickiemu zawdzięczamy: Kronikę Parafialną, która do dziś jest bezcennym źródłem informacji o dziejach naszej parafii. Terakotowe stacje Męki Pańskiej zostały umieszczone na ścianach w 1890r. z inicjatywy ks. proboszcza  Antoniego Batkowskiego. Ks. Słapczyński i ks. Batkowski pochowani są na zakrzewskim cmentarzu w jednej mogile.

Stawiamy ten kamień, znak naszej pamięci i wdzięczności ludziom, którzy w dziewiętnastym stuleciu tworzyli historię świata, Polski i naszej małej Ojczyzny. Niech Bóg wynagrodzi ich dobre czyny i obdarzy wiecznym szczęściem w niebie.


Kamień VI - Wiek XX


 W ósmym roku przygotowania do Jubileuszu 600-lecia naszej parafii wspominamy wiek XX. Inny niż poprzednie. I nie tylko dlatego, że jest nam najbliższy.


Świat: Zamach na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie wywołuje I wojnę światową. Po 4 latach krwawych walk powstaje nowa Europa. Odradza się wiele państw, które zniknęły z map ponad 120 lat wcześniej za sprawą zaborców. Pokój jednak nie trwa długo. Totalitarne systemy- na zachodzie hitleryzm, na wschodzie komunizm- doprowadzają do holokaustu wielu narodowości w czasie II wojny światowej. Związek radziecki obejmuje swoim wpływem środkową i wschodnią Europę. Prawie po 50 latach doczekaliśmy się jego upadku.


Polska: Jest rok 1920. W Bitwie Warszawskiej Polacy pokonują wojska Armii Czerwonej, broniąc tym samym Europę przed rozprzestrzeniającym się bolszewizmem. 16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem i przyjmuje imię Jana Pawła II .Rok później woła na placu Piłsudzkiego w Warszawie: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi!" I odnowił. Powstanie wolnego związku zawodowego Solidarność, zburzenie Muru Berlińskiego, rozpad ZSRR i upadek komunizmu. Wreszcie wolna Polska zostaje członkiem Unii Europejskiej.


Zakrzew: Obecny kościół Zakrzewie, został po wybudowaniu tylko poświęcony przez ks. Andrzeja Ziółkowskiego, dziekana radomskiego. Na swoją konsekrację czekał 146 lat. Dokonał jej 16 sierpnia 1922 r. biskup sandomierski Paweł Kubicki podczas wizytacji pasterskiej, za ówczesnego proboszcza ks. Józefa Kaczmarzyka. Po 50 latach duszpasterzowania ks. Kaczmarzyk spoczął na zakrzewskim cmentarzu.

Stawiamy ten kamień, znak naszej pamięci i wdzięczności ludziom, którzy w XX stuleciu tworzyli historię świata, Polski i naszej małej Ojczyzny. Niech Bóg wynagrodzi ich dobre czyny i obdarzy wiecznym szczęściem w niebie.

Ojcze nasz..

Wieczny odpoczynek..


Kamień VII - wiek XXI

 

To już siódmy kamień w Naszej Alei 600-lecia. Stawiamy go my, mieszkańcy Zakrzewa żyjący współcześnie, by pozostawić ślad następnym pokoleniom.

 

W pierwszych latach XXI wieku świat zatrzymał się w swoim szaleńczym pędzie trzy razy.

11 września 2001 r. Atak terrorystów islamskich na Nowy York i Waszyngton. 3 tysiące ofiar i ogromne poczucie bezsilności wobec ludzkiej nienawiści.

Drugi raz świat wstrzymuje oddech 2 kwietnia 2005 r. W godzinie Apelu Jasnogórskiego umiera Ojciec Święty Jan Paweł II. Ludzie na całym świecie bez względu na kolor skóry i wyznanie wstrzymują oddech. Do domu Ojca odchodzi wyjątkowy papież i święty człowiek, co potwierdzi Jego kanonizacja 27 kwietnia 2014 r.

10 kwietnia 2010 r. wczesnym rankiem, nie tylko Polacy nie mogą uwierzyć w to co się stało. Pod Smoleńskiem w katastrofie samolotu ginie para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy i 94 wybitnych Polaków. Będziemy płakać jeszcze wiele dni oglądając sprowadzane trumny z ich ciałami.

Wiek XXI to czas wielkiego rozwoju rozumu ludzkiego, ale jednocześnie prześladowania i mordowania chrześcijan.

Nasza mała Ojczyzna - Zakrzew chce się godnie przygotować do Jubileuszu 600-lecia powołania parafii. Dlatego przez ostatnie 15 lat nasza świątynia pięknieje po przeprowadzanych pracach remontowych i renowacyjnych.

 

Niech Bóg wynagrodzi dobre serca i hojność naszych parafian i obdarza ich wszelkim błogosławieństwem, a zmarłym pozwoli oglądać Swoje Oblicze.

Ojcze nasz....

Wieczny odpoczynekVIII KAMIEŃ JUBILEUSZOWY


Stoimy przed VIII - monumentalnym, bo ważącym 15 ton Kamieniem Jubileuszowym, ufundowanym przez wójta Gminy Zakrzew p. Sławomira Białkowskiego. W imieniu całej parafii wyrażam gorące podziękowania Panu wójtowi za ten dar serca jak również za nowe mosiężne tabliczki na wszystkich pozostałych kamieniach jubileuszowych.

Na tablicy VIII Kamienia Jubileuszowego jest napisane:

„Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i modlitwą na ustach” - św. Jan Paweł II

Dziękując Bogu i naszym przodkom za duchowe dziedzictwo, miłość i wiarę, w 600 - lecie istnienia Parafii św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie ustawiamy ten VIII Kamień Jubileuszowy ku pamięci potomnych.

Niech będzie on trwałym świadectwem naszego przymierza z Bogiem.

Ks. Proboszcz Ireneusz Kosecki wraz z Parafianami


Wójt Gminy Zakrzew Sławomir Białkowski


5 sierpnia 2007 r. na naszym cmentarzu parafialnym ks. biskup Stefan Siczek odprawił Mszę św. rozpoczynającą 10-letnie przygotowania całej parafii do przeżycia Jubileuszu 600-lecia jej istnienia. To był początek odnowy duchowej parafii. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, które znalazło się w naszych rodzinach, stało się jej źródłem. Kiedy powstała nowa droga, nadano jej nazwę Alei 600-lecia. To droga naszej historii, droga pokoleń, które już odeszły, które żyją obecnie i które przyjdą, aby tę historię tworzyć. A wszystko zaczęło się tuż po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem. 1 sierpnia 1417 r., kiedy erygowano na tej ziemi parafię Kościoła Rzymskokatolickiego i wybudowano pierwszą drewnianą świątynię. Po 100 latach zawirowania Reformacji docierają na kilka lat do Zakrzewa. Po kolejnych stu latach powstaje drugi drewniany kościół. Kolejne wojny i rewolucje wstrząsają światem. Polska znika z mapy Europy, ale w Zakrzewie wybudowano właśnie nowy kościół, z kamienia i cegły. Stawiając ten VIII Kamień jako znak naszej pamięci i wdzięczności wszystkim pokoleniom, które tworzyły wspólnotę parafii zakrzewskiej w ciągu VI wieków. Tym, którzy odeszli niech Bóg przyjmie do swojej chwały, a żyjących niech obdarzy swym błogosławieństwem. Ojcze nasz... Wieczny odpoczynek...

Proszę księdza biskupa Henryka o poświęcenie Kamienia Jubileuszowego...


Modlitwa poświęcenia tablicy pamiątkowej 600-lecia parafii św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie

 

Boże, Ty jesteś Panem czasu i wieczności. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. W hołdzie pokoleniom, które przez 600 lat tworzyły społeczność parafii św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie, parafianie w dowód wdzięczności ufundowali tę pamiątkową tablicę, którą umieszczamy na murach naszej parafialnej świątyni. Pobłogosław † ją i spraw, niech nas tu obecnych i tych, którzy się tu modlić będą, dotknie Boże błogosławieństwo. Przyzywany wstawiennictwa naszego patrona św. Jana Chrzciciela i prosimy o radość, entuzjazm i odwagę wyznawania wiary w Ciebie, nasz Panie i Zbawicielu. Spraw, aby wszyscy, których ta Uroczystość Jubileuszowa dziś jednoczy, stawali się na co dzień coraz doskonalszymi uczniami Chrystusa. Który żyjesz i królujesz na wieku wieków. Amen.

 

Poświęcenie chorągwi

 

Błogosławiony bądź Panie i Boże nasz, który przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa, powołałeś do życia Twój Kościół święty, jako sztandar wzniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże zgromadziły się w jedno. Pobłogosław tę chorągiew - ufundowaną przez członków Kół Żywego Różańca i spraw, aby ci, którzy się wokół niej gromadzą i którym ona przewodzi, przez wstawiennictwo św. Jana Chrzciciela, zawsze przyznawali się do Chrystusa, i aby nikt z tych, którzy się wspólnie modlą i wspólnie uświęcają, nie zginął, lecz by wszyscy doszli do wiecznej szczęśliwości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 


 

Sonda
Czy Twoim zdaniem na stronie parafii potrzebne jest forum użytkowników?
Tak, to przydatna opcja Nie, to nie jest miejsce
do wymiany poglądów
Co to jest forum?
Godziny otwarcia biura parafialnego
poniedziałek - piątek: 8:00 - 9:00
Porządek Mszy Świętej

Niedziela:
7.00; 9.00 (dla dzieci i młodzieży); 11.00 (suma); 17.00

Dzień powszedni:
7.00; 17.00

Święta zniesione:
7.00; 9.00; 17.00;

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie © 2012 - 2024. Kopiowanie tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie
w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.
projekt i wykonanie: gqim.com