« wstecz

Nekropolia zakrzewska » Regulamin Cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA

Parafii Rzymsko - Katolickiej

pw. Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie

 

Na podstawie art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1169, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego

w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. nr 51 poz. 318) przy zachowaniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 118 poz. 687, ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr.48 póz. 284), stanowi się, co następuje:

 

Przepisy ogólne

 

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Zakrzewie jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Parafii i innych osób w tym spoza Parafii, które wyrażą wole pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.

    Kościół Katolicki pełni na nim swa misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską.

2. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Zarządca cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii, do którego zadań w szczególności należy:

a) prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym prowadzenie Księgi zmarłych oraz Księgi cmentarnej zgodnie z inwentaryzacją cmentarza,

b) przydzielanie miejsca do urządzenia grobu oraz sprawowanie nadzoru nad jego urządzeniem,

c) obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,

d) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,

e) utrzymywanie porządku,

f) wykonanie czynności administracyjnych związanych ze zgłoszeniem usługi pogrzebowej przez firmę pogrzebową,

4. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.

5. Parafia jest właścicielem gruntów i grobów. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

6. Wobec osób nie stosujących się do Regulaminu będą stosowane środki prawne i administracyjne.

7. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.

8. Usługi pogrzebowe wykonuje zarządca cmentarza Parafii lub zewnętrzna firma pogrzebowa wybrana przez rodzinę zmarłego.

 

Postanowienia porządkowe

 

1. Cmentarz jest otwarty codziennie całą dobę.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek.

3. Zarządca cmentarza Parafii nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

 

Na cmentarzu:

- do pojemników należy wrzucać: szkło i plastiki z grobów,

- koło pojemników należy składać pochodzące z cmentarza odpady bio np: skoszoną trawę, liście, kwiaty, które ulegają naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji)

- zakazuje się wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucania śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalania śmieci,

Na terenie cmentarza zakazuje się:

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

- przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów.

- wprowadzania zwierząt.

- niszczenia zieleni i nagrobków

- prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek.

- zabudowania grobu wykraczającego poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych itp. bez zgody Zarządcy cmentarza Parafii,

- wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy cmentarza Parafii,

- usuwania lub niszczenia tablic i napisów znajdujących się na grobach,

- zabierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów naturalnych i sztucznych, wiązanek i zniczy z cudzych grobów,

- chodzenia po urządzonych miejscach grzebalnych,

- samowolnego wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich, bez wcześniejszego zawiadomienia zarządcy cmentarza.

5. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia drzew i krzewów.

6. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

7. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko - budowlanych do pojemników ustawionych przed cmentarzem lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

8. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wyniku wykonywania prac. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

9. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

10. W przypadku powstania zniszczeń lub szpecących uszkodzeń pomnika dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana Zarządca Cmentarza Parafii jest upoważniony do zlecenia rozebrania pomnika, a dysponent grobu nie ma prawa do odszkodowania.

11. Zarządca cmentarza parafialnego załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty. Kancelaria czynna jest w dni robocze w godz. 8.00 - 9.00 oraz po Mszy świętej o godz. 17.00.

12. Zarządca cmentarza ma prawo kontroli na terenie cmentarza pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

13. Firmy pogrzebowe mają wolny wstęp do wszelkiej działalności na terenie cmentarza po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Zarządcy cmentarza Parafii.

 

Rodzaje miejsc pochówku

 

1. Na cmentarzu mogą być następujące miejsca pochówku:

a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami i zasypuje wydobytą z tego dołu ziemią.

b) grób murowany (grobowiec) stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami, nad którymi wykonane jest sklepienie.

2. Istnieje możliwość chowania ciał zmarłych w grobach wielopoziomowych (groby głębinowe) przy zachowaniu przepisów prawa.

 

Dysponent grobu

 

1. Każdy grób powinien mieć dysponenta.

2. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem jest jedyną osobą, która może rościć sobie prawa do grobu, chyba że upoważni do tego inne osoby, co poświadcza w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza Parafii, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza Parafii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

3. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób, wystawione dysponentowi przez Zarządcę Cmentarza Parafii lub w/w oświadczenie dysponenta.

4. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.

5. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie. Zrzeczenia można dokonać tylko w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza Parafii, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza Parafii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

 

Pochówek w istniejących grobach

 

1. Grób zwykły nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. W przypadku grobu głębinowego może nastąpić „dochowanie” przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu, nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści ustaloną Regulaminem opłatę.

2. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku tzn. Zarządca Cmentarza Parafii ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.

3. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca Cmentarza Parafii nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na okres 20 lat.

4. Zasady określone w pkt.1-3 nie dotyczą grobów murowanych.

 

Opłaty

 

1. Na cmentarzu obowiązują opłaty. Zarządca Cmentarza Parafii pobiera opłaty związane z zarządzaniem Cmentarzem. Wpływy są przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i segregacji śmieci, koszenie trawy, utrzymania porządku na Cmentarzu,

2. Opłaty są pobierane z tytułu:

a) pokładnego na 20 lat – 300 zł. Pokładne jest pobierane przy pierwszym pochówku.

b) prolongaty (ponowienia) na kolejne 20 lat – 300 zł

c) wjazdu na cmentarz w celu wykonania prac przy grobie np. zmiana pomnika - 300 zł.

d) nabycie nowego grobu murowanego: dwuosobowego: 3000 zł i czterosobowego: 6000 zł.

3. Zarządca cmentarza Parafii dokonuje rejestracji pogrzebu lub ekshumacji w Księdze zmarłych i Księdze cmentarnej.

4. W przypadku pochówku szczątków osób ekshumowanych z innego cmentarza stosuje się te same opłaty, co w przypadku innych pochówków.

5. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.

 

Pokładne

1. Pokładne to opłata uiszczana w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym i grobie murowanym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą Zarządcy Cmentarza Parafii.

2. W przypadku grzebania ciała jednej osoby i wyrażenia chęci zarezerwowania miejsca obok na pochowanie w przyszłości (np. współmałżonka) wraz z pokładnym należy pokryć koszt rezerwacji miejsca.

 

Prolongata (ponowienie)

1. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana po upływie 20 lat od dnia pochówku w danym miejscu.

 

Stawianie nowych i wymiana starych pomników

1. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę Cmentarza Parafii. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne.

2. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z Cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie bądź ich porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu

 

Ekshumacja

 

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osobę uprawnioną wyłącznie:

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,

b) na zarządzenie prokuratora lub sądu.

2. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Zarządcę cmentarza Parafii na minimum trzy dni przed ustalonym terminem.

 

Przeniesienie grobu

 

1. Istnieje możliwość przeniesienia szczątków osób pochowanych w innych miejscach i pochowania ich na tutejszym cmentarzu w nowym grobie lub grobowcu bądź już w istniejącym grobie głębinowym lub grobowcu.

2. W tym celu osoba uprawniona jest zobowiązana przedstawić Zarządcy stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w księdze cmentarnej, ustalić czas i miejsce pochówku oraz dokonać stosownych opłat.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin niniejszy przyjęto dnia 6 marca 2022 r.

2. Obowiązuje z dniem ogłoszenia, tj. od 9 marca 2022 r.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.

 

Sonda
Czy Twoim zdaniem na stronie parafii potrzebne jest forum użytkowników?
Tak, to przydatna opcja Nie, to nie jest miejsce
do wymiany poglądów
Co to jest forum?
Godziny otwarcia biura parafialnego
poniedziałek - piątek: 8:00 - 9:00
Porządek Mszy Świętej

Niedziela:
7.00; 9.00 (dla dzieci i młodzieży); 11.00 (suma); 17.00

Dzień powszedni:
7.00; 17.00

Święta zniesione:
7.00; 9.00; 17.00;

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie © 2012 - 2024. Kopiowanie tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie
w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.
projekt i wykonanie: gqim.com